เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ผลงาน CAI เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

Advertisements

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนองของพืช
เป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ทำให้ได้รับอาหารหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้ เมื่อพืชถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ การสัมผัส แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นต้น จะทำให้ส่วนต่างๆ ของพืชมีการตอบสนองสิ่งเร้าเหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างกัน

                                                 ต้นไมยราพ

ต้นกาบหอยแครง

http://www.youtube.com/watch?v=ymnLpQNyI6g&feature=related

โครงสร้างของดอกไม้

ความหมายของเซลล์

เซลล์ หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต   สิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น 2  ชนิด โดยใช้เซลล์เป็นเกณฑ์  คือ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หมายถึง  สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว  ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สามารถศึกษาลักษณะและรูปร่างของสิ่งมีชีวิตได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่  อะมีบา พารามีเซียม  ยูกลีนา
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หมายถึง  สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก  ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์  เช่น เซลล์สัตว์ ได้แก่ ไฮดรา  พยาธิตัวตืด  เซลล์เม็ดเลือดแดง  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้นเซลล์พืช ได้แก่  เซลล์ต่างในใบไม้

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

อะมีบา